Emissionen Nr 3 2002: SnoOrd


Undervisningen kan bli mycket bättre

Hur kan vi påverka undervisningen på Elektro i positiv riktning?

Viljan att kunna påverka sin egen situation är något grundläggande hos oss människor. Nu känner alla studierektorer eller prefekter på de instutitioner som har grundkurser på elektro till att vi vill att undervisningen följs upp ordentligt. Det vill säga att det genomförs en kursutvärdering på alla kurser någon gång mitt i kursen och en till i slutet.

Kursutvärderingar

Syftet med utvärderingen mitt i kursen är att det skall kunna gå att rätta till saker som inte är bra innan det är för sent, medan den i slutet mer är till för att kursansvarig lärare skall kunna genomföra en kursanalys om vad som behöver förbättras till nästa kurs (att det har genomförts en kursanalys senast en månad efter kursavslut finns det rektorsbeslut på, se urlruta).

Viljan att kunna påverka sin egen situation är något grundläggande hos oss alla och en kursutvärdering ger alla deltagare på en kurs möjlighet att ge feedback. Jag hoppas att det till höstterminen går att läsa på samtliga våra kursPM att ungefär mitt i kursen så är det inplanerat en redovisning av halvtidsutvärderingen. I diskussionerna med studierektorerna har det funnits vissa farhågor att lärarna ska tycka att det innebär en ytterligare arbetsbelastning att behöva göra en kursutvärdering mitt i kursen. Med det webbaserade utvärderingssystemet innebär det en minimal arbetsinsats för att rent praktiskt genomföra utvärderingen. Man måste självklart tala om att den ligger uppe och ange en senaste dag för svar och när resultat och eventuella åtgärder skall redovisas. Men om våra lärare ska kunna reflektera över om undervisningen är ändamålsenlig behöver de ha ett bra underlag och det kan en kursutvärdering ge.

Kursnämdernas betydelse

Lärarna vill gärna ha en kursnämd organiserad på sin kurs. Vad skall kursnämnden göra? Kursnämnden ska fungera som kursansvariges känselspröt bland oss teknologer. Den ska kunna ge snabb feedback om hur läget är på kursen.

De teknologer som är med i kursnämnden behöver inte vara representativa för alla deltagare på kursen men känner till vad den närmaste bekantskapskretsen tycker och kan snabbt och enkelt ge en återkoppling till läraren i en paus mellan två föreläsningar / lektioner eller vid ett avtalat möte.

Kursnämnden ansvarar inte för att kursen utvärderas utan det är självklart den kursansvariges ansvar. Institutionerna tycker det är så viktigt att kursnämnderna organiseras att de teknologer som deltar i en kursnämnd får den kursbunt som säljs av institutionen för aktuell kurs och dessutom får de teknologer som deltagit i kursnämnden tillsammans dela på två häften baskuponger och två häften tilläggskuponger för måltider på HÖRS restauranger. Lämpligt antal som deltar i en kursnämnd är två till fyra teknologer.

Om du vill delta i en kursnämnd så säg till kursansvarig lärare eller årskursansvarig teknolog, som är:

Om du vill läsa mer om vad en kursnämnd gör eller hur en kursuppföljning går till, läs vår webbsida med utvärderingar (se urlruta).

Vad är bra undervisning?

Inlärning är en mental process hos en enskild människa. Det betyder att ingen annan människa kan lära någon något, vi ansvarar helt och hållet själva för vår inlärning. Undervisning skulle i så fall vara att skapa så goda förutsättningar för inlärning som möjligt.

Vad är bra undervisning? Det finns massor av olika svar här men det viktiga är att vi utgår ifrån vad vi har idag, ger konstruktiv feedback på undervisningen så att omdömesfulla lärare kan dra slutsatser av vår feedback och vidta de åtgärder som behövs för att skapa förutsättningar för oss att nå utbildningsmålen.

Dan Skogström
sno@e.kth.se


Emissionen är Konglig Elektrosektionens tidning vid KTH.

Valid

W3C html, W3C css, WAI aaa.