Emissionen Nr 6 2001: τ-ism?


Taoismen

Taoismen är mer en filosofi än en religion. Ingen Gud, inga levnadsregler och ingen moral. Istället ett sätt att leva som gör den komplexa världen enkel. Det är en förenklad modell av verkligheten, kanske något som kan tilltala en teknolog.

Genom att handla i samklang med vår omgivning kommer vi hitta vår personliga väg.

Taoismen har sina rötter i Kina för mer än 2 500 år sedan. Den har sedan dess haft sina anhängare främst i Östasien och har där utgjort en del av den mentalitet som genomsyrar de stora asiatiska religionerna och dess samhälle. Dessa religioner har inte samma gudabilder som de västerlänska religioner och heller inte samma syn på livet efter detta. Taoismen är den av religionerna som på många sätt är mest avvikande från det som vi brukar betrakta som religion.

Ordet Tao uttalas egentligen dao och har, som många bildtecken, mer än en betydelse. Det kan översättas som vägen, men har också betydelse av intelligent rörelse framåt. Tillsammans kan man alltså säga att ordet Tao betyder intelligent rörelse längs en väg. Tao är den väg som vi ska följa, men som vi inte kan se. Genom att handla i samklang med vår omgivning kommer vi hitta vår personliga väg. Det handlar om att inte göra det som inte går att uppnå, det som stretar emot, utan att istället flyta med Tao.

Enligt taoismen sitter hela kosmos ihop och samspelar. Varje människa har sin plats, sin funktion och sin väg. I detta samspel deltar varje organism och också all materia. Tao är sättet på vilket allt detta håller ihop.

En ateistisk lära?

Till skillnad från de traditionella religionerna så har taoismen ingen konkret Gud. Det finns ingen Gud som straffar eller belönar människorna. Inte heller någon skapare. Istället finns Tao som en kraft som genomstömmar allt och som varje människa kan följa. Det är upp till varje person att bestämma om de vill se Tao som en Gud eller om man vill göra som en majoritet av taoistern, betraktar Tao som en filosofi. För den som följer vägen spelar det ingen roll om det är en gud, en kraft eller bara det naturliga samspelet mellan tingen.

Alla religioner har till en början tillkommit som en förklaringsmodell för det vi människor har svårt att greppa, så som döden, livets uppkomst och skapelsen. De har sedan gått över till att vilja styra människors sätt att leva genom att sätta upp levnadsregler. De tio budorden till exempel.

Taoismen har inga levnadsregler för den behöver inga, den som följer Tao kommer naturligt att fatta rätt beslut. Samma sak gäller för etik och moral.

Denna filosofi går att anpassa på alla problem och är på det sättet inte lika stel som en uppsättning regler kan vara.

Frågan om Taoismen är en religion eller en filosofi är svår att svara på. Gränsen är naturligtvis flytande. Även om det inte finns någon tydlig gudabild eller några profeter så finns det en inneboende mystisk kraft i Taoismen, som inte låter sig förklaras.

En filosofi som passar en teknolog

George Lucas sägs ha hämtat inspration till sina berättelser ifrån de österlänska religionerna.

En enkel modell för hur hela det komplexa universum styrs, visst låter det lockande. I dagens sekulariserade samhälle finns det också ett behov av nya förklaringsmodeller för det ogreppbara. På frågan vad man tror på svarar somliga att de tror på sig själva, men räcker det?

Som teknologer har ju de flesta av oss svurit en trohetsed till vetenskapen. Den moderna vetenskapen kan på många sätt krocka med de gamla religionerna. Även om det är ett faktum att det går att kombinera en tro på Gud med en tro på vetenskapen, så har detta skapat ett visst behov för nya förklaringsmodeller. Taoismen är långt ifrån modern, men den kanske bättre än andra religioner / filosofier kan tillgodose de behov av andlighet som människor i vårt samhälle har. Inte en tro på högre väsen utan mer en tro på oss själva och den värld vi lever i.

Den som talar vet ingenting och den som vet talar inte.

Citatet kommer ut boken Tao Te Ching. Ett klassiskt uttryck som leder till problem för den som vill förklara Tao. Vem författaren är råder det delade meningar om.

Yin och Yang

Yin och Yang är de två delar som allt består av. Symbolen finns inom andra läror och är troligen äldre än taoismen. Yin och Yang är växelverkande krafter som båda kompenserar för varandra och som tillsammans skapar harmoni. Den svarta och vita färgen symboliserar världsalltets dualism. De symboliserar mörker/ljus, hårt/mjukt, skugga/solsken, kvinna/man.

Symbolen kan missuppfattas. Det den visar på är att alla ting har sin motpol, inte att kvinna, hårt och mörker hör ihop. Det är motpolernas samspel som bygger upp världsalltet. Den vita pricken i det svarta och den svarta i det vita är något som också kan missuppfattas som att det både finns gott i ont och ont i det goda.

Inom taoismen finns dock inte begreppen gott och ont. Det prickarna egentligen symboliserar är att det i varje ting ryms något av det motsatta.

Vad man än betraktar och på vilken nivå man än betraktar det finns där alltid en uppdelning mellan Yin och Yang. De representerar inte ytterligheter utan bara en oförstörbar och oändlig växelverkan. När mörkret nått sin kulmen kommer ljuset åter tillbaka för att skapa balans. Yin och Yang bildar tillsammans en harmonisk helhet.

Yin och Yang, en klassisk symbol som ibland har misstolkats.

Livet – en slumpgenerator

Under ett liv ställs vi inför mängder av val, stora som små. Varje val kommer medföra nya val och våra liv kommer gestalta sig olika beroende på de val vi gör. Andra människors val påverkar också våra liv och dessa saker tillsammans gör våra liv till en enda stor slumpgenerator. Det är i alla fall så det kan uppfattas. Ett val som görs efter noggrann övervägning visar sig ofta vara fel ändå. Enligt taoismen har dock varje människa en naturlig väg. I varje val du står inför, finns alltid ett naturligt val. En typ av intuition, som kommer naturligt när man följer Tao, styr.

Att följa Tao är att lyssna efter ett inre svar. Inom taoismen finns flera olika begrepp. Tillexempel Te som betyder uppnående av den fullkomliga harmonin, det vill säga total insikt i Tao.

Ett annat begrepp är Wu-Wei vilket ungefär betyder icke-inblandning. Med Wu-Wei menas att du skall vara engagerad i livet, men du skall inte handla. En liknelse är att Wu-Wei är som en fors. Forsen drar med sig små stenar som kommer i dess väg, men när det kommer en allt för stor sten går forsen istället runt. Wu-Wei är inte att vara viljelös eller tafatt. Det avser att man inte skall göra något som inte låter sig göras.

Slutpoängen

Alla olika begrepp inom taoismen syftar till att man skall få förståelse för vad Tao är och hur man skall handla för att följa Tao. När man följer den naturliga vägen kommer man uppnå harmoni med omgivningen, kosmos och världsalltet.

För den som vill läsa om hur andra människor uppfattar taoismen så hänvisar jag till bibliotek och boklådor. De brukar inte vara svårt att hitta något som passar, taoismen har idag en stor spridning i västvärlden.

Oscar Blomkvist


Emissionen är Konglig Elektrosektionens tidning vid KTH.

Valid

W3C html, W3C css, WAI aaa.